แท็ก "คนไทยแข็งแรง"

‘3อ.’ คนไทยแข็งแรง ใช้ ‘พัดลม’ บริหารอารมณ์

'3อ.' คนไทยแข็งแรง ใช้ 'พัดลม' บริหารอารมณ์ คนไทยแข็งแรง - "พฤติกรรมการใช้ชีวิต" เป็นสาเหตุสำคัญของโรคต่างๆ กระนั้นจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างด้านสุขภาพ...