แท็ก "บางกลอย"

เรียนรู้วัฒนธรรมบนความต่าง วิถีกะหร่าง ‘บ้านโป่งลึกฯ’

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการได้เรียนรู้วิถีของท้องถิ่นในแบบที่เขาเป็น เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนในพื้นที่ ไปซึมซับกับความไมตรี เรียนรู้ในควา...