แท็ก "ฮอยอัน"

ข้ามผ่านกาลเวลา ‘จาม-เวียด’ ไปดูของดีที่ เว้-ฮอยอัน

"เวียดนาม" หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน กำลังเนื้อหอมในปัจจุบัน ไม่ว่าเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการปรับตัวและปรับทิศทางการส่งออกของตนไปสู่ตลาด...