เช็คที่นี่! กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรม ประจำปี 155 แห่ง ทั่วประเทศ

เช็คที่นี่! กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรม ประจำปี 155 แห่ง ทั่วประเทศ

เช็คที่นี่! กรมอุทยานฯ ปิดการท่องเที่ยว-พักแรม ประจำปี 155 แห่ง ทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) โดยว่า

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ได้พิจารณาทบทวนระยะเวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี อันเกิดจากปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติหลายแห่งมีความคลาดเคลื่อน ประกอบกับมีความจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม ที่อาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งนั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี สำหรับวนอุทยานให้คงใช้ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี

ข้อ 2 ให้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณกำลังดู: เช็คที่นี่! กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรม ประจำปี 155 แห่ง ทั่วประเทศ

หมวดหมู่: อาหาร-ท่องเที่ยว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด